ज्योतिषीय जिज्ञाशाको लागि निम्न जानकारी पठाउनुहोला ।
* लागेका बिषय अनिवार्य पठाउनुहोला ।
* नाम थरः-
* जन्म मितिः-
* जन्म समयः-
* जन्म स्थानः-
फोन नंबरः-
इमेल ठेगानाः-
* शुल्क भुक्तानि माध्यम, (esewa/bank/mobile pay):-
जिज्ञाशाहरुः-
प्रश्न १ः-
प्रश्न २ः-
प्रश्न ३ः-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ज्योतिषीय परामर्श फर्म